Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Gmina Liszki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) realizuje następujące projekty:

1. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Liszki

2. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowe

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Liszki

4. Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z Gminy Liszki na źródła ciepła spalające paliwa gazowei - etap 2

5. Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)
 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska


 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest jednostką, która w obecnym okresie programowania nadzoruje wdrażanie i rozliczanie środków unijnych. Małopolska otrzyma prawie 2,9 mln euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM), co daje jej drugie miejsce w zestawieniu środków unijnych w poszczególnych regionach.

(źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/) 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zostało powołane w 2014 roku. Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz reprezentowanie i obrona wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa w realizacji zadań wykonywanych przez Związek ZIT.

(źródło: http://metropoliakrakowska.pl/zit)


 


 

Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa tworzą następujące gminy: Gmina Miejska Kraków oraz Gminy ościenne, czyli: Biskupice, Czernichów, Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, oraz Zielonki. Gminy te, poprzez wspólną platformę współpracy, którą tworzy Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, realizują inwestycje o znaczeniu strategicznym w sposób powiązany ze sobą, w obszarze funkcjonalnym dzieląc się doświadczeniem.

 

 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT)

 

ZIT to narzędzie polityki rozwoju Unii Europejskiej na lata 2014-2020, przy pomocy którego miasto metropolitalne i przylegające do niego gminy mogą realizować wspólne projekty dofinasowane z Funduszy Europejskich. Gminy chcące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego), które ma zapewnić koordynowanie polityk rozwoju oraz realizację działań prowadzących do budowy silnego ośrodka metropolitalnego. Warunkiem realizacji ZIT jest wypracowanie przez współpracujące gminy wspólnej Strategii, w której znajdują się m.in. najważniejsze cele rozwojowe obszaru metropolitalnego oraz projekty planowane do realizacji.

 

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania potencjałów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów, dlatego dofinansowane projekty nie mogą być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami.

 

Ważnym celem funkcjonowania ZIT jest również rozwijanie współpracy między gminami.

 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstało 27 marca 2014r. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Kraków, jako ośrodek metropolitalny, oraz jego obszar funkcjonalny czyli 14 gmin: Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Biskupice, Niepołomice, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów-Luborzyca (10 gmin wiejskich i 4 gminy miejsko-wiejskie). Gminy te łączą z Krakowem intensywne powiązania funkcjonalne.

 

Statutowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego w Polsce, reprezentowanie wspólnych interesów gmin, wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw, w zakresie poprawy stanu środowiska, realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz zintegrowanego aglomeracyjnego transportu zbiorowego. Aktualnie gminy współpracują intensywnie w zakresie:

 

 1. Rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

link do dokumentu: http://metropoliakrakowska.pl/dokumenty/koncepcja-rozwoju-systemu-rowerowego

Uchwała w sprawie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego: https://drive.google.com/file/d/1ahTAFtilxFOUpnsM61LDD3LCDSzfB2dZ/view?usp=sharing

 1. Zintegrowanego transportu zbiorowego

link do dokumentu: http://metropoliakrakowska.pl/dokumenty/koncepcja-integracji-systemow-transportowych-krof

Uchwała w sprawie określenia dziedziny współpracy metropolitalnej - zintegrowany transport zbiorowy: https://drive.google.com/file/d/1m6zuMX7H7lZgz17eGlVIRTu8p3HD5ZcE/view?usp=sharing

 1. Poprawy jakości powietrza

Uchwała w sprawie określenia dziedziny współpracy metropolitalnej - poprawa jakości powietrza: https://drive.google.com/file/d/1J7flzppOrGygzSU48ql07xG-NuX3pmNq/view?usp=sharing

 

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

 

Stowarzyszenie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej, funkcjonującej w ramach struktury wdrażania funduszy europejskich na terenie Małopolski. Stowarzyszeniu zostały powierzone zadania związane z realizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT: http://metropoliakrakowska.pl/zit/strategia ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 (RPO WM). Środki na realizację Strategii ZIT w wysokości 236 mln € pochodzą z RPO WM. Ponadto Gminy realizujące ZIT ubiegają się o dedykowane środki w wysokości 158 mln € na projekty z zakresu zrównoważonej mobilności oraz poprawy jakości powietrza z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Projekty Strategii ZIT realizowane w trybie POZAKONKURSOWYM

Tryb może zostać zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. Poniżej zaprezentowano obszary tematyczne w których realizowane są projekty w trybie pozakonkursowym

 

 

3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

 

 • dla Poddziałania 3.1.1 – STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZIT.

W ramach poddziałania wsparciem objęte są projekty z zakresu tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym i usługowym (SAG). Inwestycje obejmują kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym m.in. tworzenie na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych, tj. drogi, chodniki, ścieżki rowerowe czy parkingi oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę.

 

Na obszarze objętym działaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowane są 4 projekty służące rozwojowi terenów inwestycyjnych, zlokalizowane w gminach: Kraków, Liszki, Skawina i Wieliczka. Celem projektów jest wzmocnienie i ułatwienie dostępu dla inwestorów do nowych atrakcyjnych terenów o łącznej wielkości ok. 100 ha. Z przygotowanych terenów inwestycyjnych skorzysta w przyszłości ponad 70 przedsiębiorstw.

 

4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

 

dla Poddziałania 4.3.1 – KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT.

W ramach poddziałania wspierane są inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii. Działania te mają na celu stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie, uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

 

Głównym celem projektów realizowanych w ramach poddziałania 4.3.1 jest zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków użyteczności publicznej. Wysokość osiąganych oszczędności w zużyciu energii uzależniona jest od modernizowanego budynku i może wahać się od 25% do nawet 80%, co pozwala na oszczędność wydatków na utrzymanie budynku średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku. Do 2021 w ramach poddziałania planuje się modernizację ponad stu budynków użyteczności publicznej z terenu 12 gmin należących do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.


• dla Poddziałania 4.4.1 – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – ZIT.

dla Poddziałania 4.4.1 – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – ZIT.

Celem działania jest poprawa jakości powietrza, poprzez wymianę starych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. W ramach poddziałania można otrzymać dofinansowanie na instalację nowego źródła ciepła spalającego biomasę lub wykorzystującego paliwa gazowe oraz na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

 

W ramach tego działania, we wszystkich gminach Metropolii Krakowskiej, realizowanych jest w sumie 30 projektów, które obejmą wymianę ponad 6,5 tys. starych pieców. Dodatkowo, w ramach projektów, realizowanych jest szereg działań informacyjno-edukacyjnych służących podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców.


• dla Poddziałania 4.5.1 – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu aglomeracyjnego, w tym transportu zbiorowego na obszarze objętym strategią ZIT (zakup taboru autobusowego, węzły przesiadkowe, parkingi typu park&ride, ścieżki rowerowe).

 

Wsparcie w zakresie poddziałania realizowane jest w 10 gminach KrOF w których powstanie 39 parkingów typu Parkuj i Jedź (P+R) na 3 249 miejsc. Drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe zostaną wybudowane również w 10 gminach, a ich łączna długość będzie wynosiła 103,80 km. Ponadto zostanie zakupionych 197 ekologicznych, niskoemisyjnych autobusów obsługujących linie miejskie i aglomeracyjne oraz wybudowanych zostanie 30 węzłów przesiadkowych w 9 gminach. Ze środków poddziałania powstanie także 47 parkingów dla rowerów na 1 158 miejsc.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

 

dla poddziałania 5.2.1 – GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT.

W pierwszej kolejności interwencja wspiera powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania azbestu.

 

Projekty w zakresie poddziałania w ramach ZIT obejmują budowę 6 Punktów Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych w gminach Biskupice, Wieliczka, Kocmyrzów-Luborzyca, Niepołomice i Michałowice oraz usuwanie azbestu w 1496 obiektach w gminach: Czernichów, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Kraków, Liszki, a także rozbudowę linii technologicznej sortowni odpadów realizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

dla poddziałania 5.3.1 – GOSPODARKA WODNO – KANALIZACYJNA – ZIT.

W ramach poddziałania wspierana jest budowa/rozbudowa/przebudowa infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.

W formule ZIT realizowane są projekty z zakresu budowy kanalizacji w gminach Mogilany, Wielka Wieś, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Świątniki Górne, a ich łączna długość będzie wynosiła 39 km. Przewiduje się, że z ulepszonego oczyszczania ścieków będzie korzystało 7 152 osób..

 

7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 

 • dla Poddziałania 7.1.2 – DROGI SUBREGIONALNE – ZIT.

W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu subregionalnym, tj. dróg zaliczanych do klasy powiatowych lub gminnych, które prowadzą do węzłów sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) albo istniejących lub nowych terenów inwestycyjnych.

 

W ramach projektów ZIT w 6 gminach KrOF zostanie wybudowanych i przebudowanych ok. 30km dróg lokalnych, które łączą gminy z Krakowem lub stanowią dojazd do stref gospodarczych.

 

12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 

 • dla Poddziałania 12.1.4 – INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – ZIT.

Ze środków poddziałania wsparcie otrzymują inwestycje polegające na przebudowie i modernizacji obiektów infrastruktury ochrony zdrowia oraz wyposażenie ich w sprzęt medyczny, dostosowany do potrzeb użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

 

W ramach Strategii ZIT projekty realizują dwie jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie oraz Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Szacuje się, że liczba pacjentów, która skorzysta z ulepszonych usług zdrowotnych sięgnie ponad 1 mln osób, natomiast nakłady na zakup specjalistycznej aparatury medycznej przekroczą 17 mln zł.

 

Dzięki dofinansowaniu, Szpital im. Żeromskiego zyska m.in. nowoczesne aparaty do USG, centralę kardiomonitorów, respirator stacjonarny, aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych, analizator parametrów krytycznych, aparat do znieczulenia ogólnego, system do kontrolowanej hipotermii, aparaty KTG. Szpital Specjalistyczny im. Narutowicza wzbogaci się o nowoczesny kompleks bloków operacyjnych, w skład, których wejdzie 6 sal operacyjnych oraz pomieszczenia towarzyszące, wyposażone w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.

 

 

 

Projekty Strategii ZIT realizowane w trybie konkursowym

 

Tryb, w którym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez instytucję organizującą konkurs (IOK). Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów.

 

W ramach ZIT w RPO WM przewidziano tryb konkursowy dla projektów realizujących cele osi priorytetowych:

 

9. Region spójny społecznie dla Poddziałania 9.2.2 – USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT.

 

W zakresie Poddziałania przewiduje się realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.

 

Wsparcie będzie udzielone placówkom, zapewniającym dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. W ramach poddziałania powstaną trzy Centra Wsparcia Opiekunów, a do końca 2018 roku w Strategii ZIT zaplanowano objęcie wsparciem 890 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektów zaplanowano wsparcie 441 miejsc świadczenia usług społecznych w których opieką zostanie objętych blisko 2 tys. osób.

 

10. WIEDZA I KOMPETENCJE

 

dla Poddziałania 10.1.1 – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT.

Wsparcie dotyczyć może m.in. modernizacji/ dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych czy organizacji zajęć dodatkowych.

 

Dofinansowywane będą projekty mające na celu tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz dostosowanie już istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto, środki przeznaczone zostaną na rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne, w tym oferty dostosowanej do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Realizowane projekty mają skutkować utworzeniem blisko 1,5 tys. miejsc wychowania przedszkolnego oraz objęciem dodatkowymi zajęciami niemal 2 tys. dzieci.


• dla Poddziałania 10.2.1 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT.

Wsparcie obejmuje rozwój oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, staże dla uczniów, elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

W zakresie podziałania dofinansowanie można otrzymać na tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

W ramach realizacji projektów dodatkowe kwalifikacje uzyska ponad 3 tys. osób. Nowe wyposażenie pojawi się w 44 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.

 

Budżet Strategii ZIT

 

W ramach w/w poddziałań realizowanych jest łącznie 139 projektów w następujących obszarach:

 • tworzenie nowych terenów inwestycyjnych (19,75 mln €)

 • przebudowa dróg lokalnych łączących się z siecią TEN-T (10,06 mln €)

 • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (21,74 mln €),

 • likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła   (18,92 mln €),

 • inwestycje w zrównoważony transport w (P+R, tabor, ścieżki rowerowe) (117,30 mln €),

 • gospodarka wodno-kanalizacyjna (4,29 mln €),

 • gospodarka odpadami (5 mln €),

 • infrastruktura ochrony zdrowia (5 mln €).

 

Projekty społeczne objęte wsparciem dotyczą:

 • usług społecznych dla osób starszych i niepełnosprawnych (9,13 mln €),

 • wychowanie przedszkolne (10,23 mln €)

 • kształcenie zawodowe (15 mln €).

Cele Strategii ZIT, poza środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, są wspierane także w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym szczególnie Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Osi priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach. W ramach tych osi w Strategii ZIT przewidziano możliwość dofinansowania z:

 • priorytetu inwestycyjnego 4.iii w zakresie modernizacji energetycznej w sektorze mieszkaniowym (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) – 16 327 618 € (instrument finansowy – dotacja zwrotna);

 • priorytetu inwestycyjnego 4.v w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej – 14 292 474 € oraz dodatkowo 80 000 000 € ze względu na obecność obszarów z występowaniem ponadnormatywnego stężenia PM10. Ponadto ze środków priorytetu inwestycyjnego 4.v finansowane będą inwestycje w zakresie transportu miejskiego z alokacją 106 349 006 €.

 • priorytetu inwestycyjnego 4.vi w zakresie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – 12 754 903 €.

Zakładanym efektem projektów transportowych jest zwiększenie wykorzystania oraz wzrost jakości publicznego transportu zbiorowego m.in. przez zakup 35 niskopodłogowych tramwajów oraz budowę ponad 7 km nowych i modernizację 9 km istniejących linii tramwajowych. W przypadku projektów dotyczących sieci ciepłowniczych przewiduje się budowę ponad 100 km sieci cieplnej co przełoży się na zwiększenie wykorzystania ekologicznego ciepła sieciowego, zmniejszenia zużycia energii i poprawę stanu środowiska.

 

 

 

(opracowanie: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska)

Ekointerwencja

Zgłoś

Kategorie spraw urzędowych

Urząd
stanu cywilnego
Inwestycje i Infrastruktura Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ewidencja
ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

32-060 Liszki 230
(12) 257-65-55
(12) 257-65-65
tel/fax: (12) 280-05-96

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8:00 - 17:00
 • Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:30

Kierownik referatu Paweł Lipowczan budynek nr 230, pok. nr 15

z-ca kierownika Joanna Krupa budynek nr 230,

Strona inwestycji w Gminie Liszki

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 230, pok. nr 4, 14
tel. 12/280-62-34 wew. 534, 543, tel. bezpośredni do referatu: 12 280-62-44

Referat Inwestycji i infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów. Wydaje warunki na przyłącz do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejscia z sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne.Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

Ewidencja ludności: 

Inspektor: Dorota Kuczalska

Zameldowania, wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców 

Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych

 

Inspektor: Teresa Bożek 

Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących dowodów osobistych 

 

Rolnictwo i ochrona
środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Planowanie przestrzenne Ewidencja działalności gosporadczej

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32-060 Liszki 230
tel 012/ 280-62-34 wew. 45 i 46 
budynek główny Urzędu Gminy Liszki pokój nr 16 i 17


Kierownik referatu  - inż. Małgorzata Soja


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, dzierżawy i najmu lokali komunalnych, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych.

Godziny pracy:


Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30
Gospodarowanie odpadami
 Kliknij!

 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Kliknij!

 

 

 Ochrona powietrza
Kliknij!
 

 

 

Ochrona Wód
Kliknij!

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020
Kliknij!

CZYSTE POWIETRZE WSPÓLNA SPRAWA

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki

GOPS Liszki

32-060 Liszki 1

Kierownik  tel. 012 256-33-08

Pracownicy Socjalni  tel. / fax     012  256-33-08

E-mail:  gops@liszki.pl

Godziny pracy:           Pon.      8.00-17.00

                         Wt.-Czw. 7.30-15.30

                            Pt.           7.30-14.30

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"  tel. 503 146 262
lub  (12) 256 10 63

Godziny prezyjęć   : Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"

.poniedziałek - od 8.00 do 17.00,

wtorek i środa - od 8.00 do 14.00,

czwartek – dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy),

piątek -   od 8.00 do 14.00.

POMOC SPOŁECZNA

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

PIENIĘŻNEJ:

- zasiłków stałych

- zasiłków celowych (w tym specjalnych)

- zasiłków okresowych

- i innych przewidzianych ustawą

NIEPIENIĘŻNEJ:

- praca socjalna

- składki na ubezpiecznie zdrowotne

- sprawienie pogrzebu

- interwencja kryzysowa oraz poradnictwo

- dożywianie dzieci w szkołach

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- pobyt w domu pomocy społecznej

- asystent rodziny

- i innych przewidzianych ustawą

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

od 01.10.2015r.

- na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł

- na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

- kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł

- dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia następujące wymagania: 1) wiek do 18. roku życia, 2) wiek do ukończenia 25. roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3) bez ograniczeń wiekowych – gdy dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzory wniosków o przyznanie Kart oraz załączników dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkach pok. 7 lub na stronie poniżej . W razie pytań, informacji można uzyskać pod nr tel 12 256 33 08 w. 27. Ponadto informacje na temat Kart dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ponadto informujemy, iż członkowie rodzin wielodzietnych (rodzice lub pełnoletnie dzieci), które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) przed 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny także w formie elektronicznej – jeśli złożą wniosek o przyznanie Kart w tej dodatkowej formie do dnia najpóźniej w dniu 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata (aktualnie wynosząca 9,21 zł za jedną Kartę).

Druki Wnisoku oraz Oświadczeń GOPS Liszki 1 pok.7

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2019)

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w następujących godzinach :

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek          8.00-15.00
Środa            8.00-15.00
Czwartek      dzień wewnętrzny
Piątek           8.00-14.00

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca „Programu 500+”

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach informuje:

1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać
od dnia 01.08.2017 r.

2.  Dla zachowania ciągłości prawa do świadczenia wychowawczego wnioski należy złożyć do 31.10.2017 r.  

3. Wnioski będzie można składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach lub drogą elektroniczną.

4. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami prawnymi zostaną zmienione wzory wniosków o świadczenie wychowawcze. Informacje o możliwości pobrania wniosków na nowy okres świadczeniowy zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy Liszki w najbliższym czasie.

5. Wskaźnik dotyczący przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie znany pod koniec września 2017 r. Jest on konieczny do uzupełnienia przez wnioskodawcę posiadającego ponad hektar przeliczeniowy gruntów rolnych załącznika nr 2 do wniosku.

 

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
budynek 94, pok. nr 4
tel. 12/280-62-42
 
Sprawy:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania i studium
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik referatu: Eugeniusz Kozioł

Ewidencja Działalności Gospodarczej: Karolina Domagała
budynek nr 94, pok. 2
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew
. 559
tel. bezpośredni: (12) 257-65-59

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 13:30

Sprawy:

- wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ważne terminy:

 

Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

do 31 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

- 31 stycznia

- 31 maja

- 30 września

 

Konto bankowe:
 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

 

Druki do pobrania:

- Wnioski CEIDG odnośnik (na dole strony)

- Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r. można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)

Geodezja Podatki
i opłaty
Zgłoś problem w gminie Inne

Geodezja

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 94, pok. nr 3
tel. 12/280-62-34 wew. 57
 
Sprawy:
- podziały nieruchomości (działek)
- rozgraniczenia nieruchomości
- akty własności ziemi
- numeracja porządkowa budynków
- sprzedaż działek gminnych
- służebności gruntowe

Wójt Gminy Liszki zawiadamia, że z dniem 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego na który dotychczas dokonywano wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu czynszu mienia komunalnego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego , opłaty z tytułu wykupu działki Gminnej, opłaty za drewno opałowe oraz inne opłaty. Uprzejmie informujemy że każdemu płatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego.

Referat Finansowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
budynek nr 230, pok. 5
tel. (12) 280-62-34, 280-62-43

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc - selektywna zbiórka odpadów
29,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- selektywna zbiórka odpadów- właściciel kompostuje odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne
60,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
100,00 zł / rok/ dom letniskowy- selektywna zbiórka odpadów
200,00 zł /rok/ dom letniskowy- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
-14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
-oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zgodnie zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Do 30 marca
2. Do 30 czerwca
3. Do 30 września
4. Do 30 grudnia

Wpłat od 2017 roku mieszkańcy dokonują na indywidualne konto każdego płatnika, które jest wygenerowane przez tutejszy organ podatkowy i dostarczane Państwu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wpłat dokonywać można również za pośrednictwem poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

Wpłat dokonywać można także w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
 8:30 - 15:45  -  poniedziałek
 8:00 – 14:00  - od wtorku do czwartku
 8:00 - 13:00 - piątek

Podmiot opłaty
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

 

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja na podatek rolny
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja w sprawie podatku leśnego
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od nieruchomości
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* Załacznik do deklaracji DT-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Informacja o gruntach dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Informacja o lasach do podatku leśnego dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
* Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Uchwała Nr XIV/156/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwala Nr XIV/157/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Liszki

 

 

Z tego słynie
Gmina Liszki
Perfekcyjnie
wypiekany
chleb
Kukiełka
Jedyna
i niepowtarzalna
kiełbasa
Lisiecka

Urząd Gminy Liszki

Liszki 230, 32-060 Liszki

Pokaż na mapie

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 8:00 - 17:00

od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30