Rozmiar: A- A+
Wersja dla słabowidzących
Wersja dla dobrzewidzących
Liszki.pl SamorządZałatw SprawęPetycjePetycja złożona w dniu 15.11.2018 roku przez Szulc-Efekt sp. z o. o. wraz z odpowiedzią

Petycja złożona w dniu 15.11.2018 roku przez Szulc-Efekt sp. z o. o. wraz z odpowiedzią

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie
gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z 2018.05.24)
Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02)

Preambuła Wniosku:
Jak wynika z uprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania i odpowiedzi na nasze petycje -
informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i powiązanie lokalnych systemów z systemami centralnymi
napotyka na szereg problemów - co często skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pieniędzy Podatników.
Media szeroko informują o problematyce, począwszy od nieefektywnie działajacych elektronicznych obiegach
dokumentów w Gminach skończywszy na braku interoperacyjności - powiązaniu lokalnych systemów
informatycznych z centralnymi:

Ad exemplum: https://www.tvp.info/39565501/wielu-zarejestrowanych-na-epuap-nie-moze-zaglosowac-o-powodypytajcie-
w-gminach

Zatem szczególnie ważkim obszarem - wydaje się tzw. elektronizacja zamówień publicznych, która
wszędzie na świecie przyczynia się do sporych oszczędności i zmniejszenia poziomu korupcji.
Instytucje i podmioty zamawiające, które wprowadziły już e-zamówienia, osiągają zazwyczaj oszczędności
pomiędzy 5 a 20% wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, Bruksela, dnia
20.4.2012 r., COM(2012) 179 final.

Wdrażanie rzecznej elektronizacji zamówień publicznych - napotyka na szereg problemów - szczególnie w
Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to że Ustawodawca w ostatnim czasie zmuszony był
przesunąć vacatio legis - dot. wejścia w życie przepisów nakazujących permanentne używanie środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wnioskodawca ma na myśli przepis art. 10a
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega poprawie - ad
exemplum: sprawnie działające systemy JPK, wnioski 500+ online, etc - jednakże bez szybkiej sanacji tego
obszaru (w skali mikro) - proces ten w Gminach będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno - bez
namacalnych sukcesów w postaci - lepszego zaspokajania potrzeb Obywateli w tym obszarze usług publicznych.

W opinii Wnioskodawców
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadające w zakresie swoich kompetencji sprawy
związane - sensu largo - z wdrażaniem kolejnych etapów informatyzacji - powinny zintensyfikować swoje
działania z tym zakresie i szczegółowo badać oraz rejestrować obecnie panujący stan faktyczny, tak aby -
dysponując pieniędzmi Podatników - podjąć właściwe działania sanacyjne - przynoszące wymierne efekty.

W związku z powyższym:

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w
przedmiocie:

§1.1) Wartość w PLN netto postępowań w sprawie zamówień o wartości poniżej 30 tys.
euro - prowadzonych w Urzędzie w 2017 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) ?
Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku łączną kwotę wynikającą z tego typu zamówień w 2017 r.,
co Zamawiający wysyła corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§1.2) Ilości postępowań w sprawie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro - prowadzonych w Urzędzie w
2017 r. - w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych?
Wnioskodawca ma na myśli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiający wysyła corocznie w sprawozdaniu
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§1.3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie
- średniej ilości oferentów (ewentualnych wykonawców) przypadających na jedno postępowanie w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowań prowadzonych przez Urząd w 2017 r.
w zakresie kwot powyżej 10 tys. pln brutto.

§1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie
wskazania szczegółowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej - gdzie na dzień złożenia
przedmiotowego wniosku - opublikowano obowiązujący regulamin udzielania zamówień publicznych -
poniżej 30 tys. euro.

§1.5) W kontekście powyższych pytań w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie
informacji publicznej w przedmiocie - czy Urząd - posiada umowę komercyjną z podmiotem zewnętrznym
w przedmiocie świadczenia usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej czy korzysta z
publicznych - dostępnych rozwiązań w tym względzie (miniPortal UZP).

§1.6) Jeśli odpowiedź jest twierdząca w zakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem komercyjnym w
obszarze obsługi platformy zakupowej zamówień publicznych - w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy
o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie łącznej kwoty rocznej kosztów ponoszonych przez
Urząd w ramach korzystania z rzeczonych usług (jeżeli umowa jest na dłuższy okres to wystarczy średni
roczny koszt utrzymania systemu).

II - Petycja Odrębna:

§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego
(wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę
dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której
mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już
przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.

§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą
petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do
obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust.
1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o
powołane w preambule argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych
Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % w 2016 r. - sic,
co plasuje nas najgorzej w Europie wg Raportu Komisji Europejskiej!
Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur
sanacyjnych.
Pełna raport dostępny jest na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy,
uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru
wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej.
Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl.

III - Wniosek Odrębny - Wnosimy - w trybie art. 241 lub 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27) - o przekazanie poniżej zawartego
wniosku - per analogiam - zawierającego podobne tezy i pytania do podległych Jednostek
Organizacyjnych, które w zakresie powierzonych i wykonywanych kompetencji realizują zadania związane
z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie oraz z pomocą społeczną - Spółki Komunalne/MZK/ZK
MOPS/GOP/OPS, etc
§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie odnośnych przepisów -
na adres e-mail elektronizacja-urzedow@samorzad.pl
§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w
związku z art. 241 KPA, oraz w przedmiocie petycji została udzielona - zwrotnie na adres e-mail elektronizacjaurzedow@
samorzad.pl - w terminach określonych w odnośnych Ustawach. Stosownie do art. 14 § 1 KPA
prosimy o przesyłanie odpowiedzi/informacji - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty
konwencjonalnej) pod podany powyżej adres - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i
Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.
§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osobą reprezentująca
Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: elektronizacja-urzedow@samorzad.pl

———————-Wniosek do przekazania - via Gmina - do podległych Spółek Komunalnych/MZK/ZK, etc
OPS/MOPS/GOPS, etc
Szanowna Pani
Szanowny Pan
Dyrektor/Kierownik/Prezes Zarządu

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02)

Preambuła Wniosku:
Jak wynika z uprzednio prowadzonych przez nas akcji wnioskowania i odpowiedzi na nasze petycje -
informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego i powiązanie lokalnych systemów z systemami centralnymi
napotyka na szereg problemów - co często skutkuje nieefektywnym wydatkowaniem pieniędzy Podatników.
Media szeroko informują o problematyce, począwszy od nieefektywnie działających obiegach dokumentów w
Gminach skończywszy na interoperacyjności - powiązaniu lokalnych systemów informatycznych z centralnymi:
Ad exemplum: https://www.tvp.info/39565501/wielu-zarejestrowanych-na-epuap-nie-moze-zaglosowac-o-powodypytajcie-
w-gminach

 

Orginalna wiadomośc wraz z odpowiedzią dostepna w dziale załaczniki

Zatem szczególnie ważkim obszarem - wydaje się tzw. elektronizacja zamówień publicznych, która wszędzie na
świecie przyczynia się do sporych oszczędności i zmniejszenia poziomu korupcji.
Instytucje i podmioty zamawiające, które wprowadziły już e-zamówienia, osiągają zazwyczaj oszczędności
pomiędzy 5 a 20% wg KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, Bruksela, dnia
20.4.2012 r., COM(2012) 179 final.

Wdrażanie rzecznej elektronizacji zamówień publicznych - napotyka na szereg problemów - szczególnie w
Gminach/Miastach, czego najlepszym dowodem jest to że Ustawodawca w ostatnim czasie zmuszony był
przesunąć vacatio legis - dot. wejścia w życie przepisów nakazujących permanentne używanie środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wnioskodawca ma na myśli przepis art. 10a
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)

Zdaniem Wnioskodawcy:
Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega poprawie - ad exemplum:
sprawnie działające systemy JPK, wnioski 500+ online, etc - jednakże bez szybkiej sanacji tego obszaru (w skali
mikro) - proces ten w Gminach będzie w dalszym ciągu przebiegał zbyt wolno - bez namacalnych sukcesów w
postaci - lepszego zaspokajania potrzeb Obywateli w tym obszarze usług publicznych.
W opinii Wnioskodawców
Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadające w zakresie swoich kompetencji sprawy
związane - sensu largo - z wdrażaniem kolejnych etapów informatyzacji - powinny zintensyfikować swoje
działania z tym zakresie i szczegółowo badać oraz rejestrować obecnie panujący stan faktyczny, tak aby -
dysponując pieniędzmi Podatników - podjąć właściwe działania sanacyjne - przynoszące wymierne efekty.

W związku z powyższym:

§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w
przedmiocie:

§1.1) Wartość w PLN netto postępowań w sprawie zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro -
prowadzonych w Urzędzie w 2017 r. - z wykorzystaniem art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) ?
Wnioskodawca ma na myśli w tym przypadku łączną kwotę wynikającą z tego typu zamówień w 2017 r., co
Zamawiający wysyła corocznie w sprawozdaniu do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§1.2) Ilości postępowań w sprawie zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro - prowadzonych w Urzędzie w 2017
r. - w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych?
Wnioskodawca ma na myśli wszystkie tryby wg ustawy Pzp, co Zamawiający wysyła corocznie w sprawozdaniu
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

§1.3) W trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie -
średniej ilości oferentów (potencjalnych wykonawców) przypadających na jedno postępowanie w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego w ramach postępowań prowadzonych przez Urząd w 2017 r. w zakresie kwot
powyżej 10 tys. pln brutto.

§1.4) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 września o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie wskazania
szczegółowego adresu URL w Biuletynie Informacji Publicznej - gdzie na dzień złożenia przedmiotowego
wniosku - opublikowano obowiązujący regulamin udzielania zamówień publicznych - poniżej 30 tys. euro.

§1.5) W kontekście powyższych pytań w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy o udzielenie informacji
publicznej w przedmiocie - czy Urząd - posiada umowę komercyjną z podmiotem zewnętrznym w przedmiocie
świadczenia usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej czy korzysta z publicznych - dostępnych
rozwiązań w tym względzie (miniPortal UZP).

§1.6) Jeśli odpowiedź jest twierdząca w zakresie posiadania permanentnej umowy z podmiotem komercyjnym w
obszarze obsługi platformy zakupowej zamówień publicznych - w trybie wyżej powołanych przepisów - wnosimy
o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie łącznej kwoty rocznej kosztów ponoszonych przez Urząd w
ramach korzystania z rzeczonych usług (jeżeli umowa jest na dłuższy okres to wystarczy średni roczny koszt
utrzymania systemu).

II - Petycja Odrębna:

§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego
(wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę
dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie/Jednostce/Spółce Komunalnej- procedur związanych z
pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie
o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już
przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.

§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą
petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.
Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.

§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust.
1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na
publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.

Osnowa Petycji i wniosku - en bloc:
Wnioskodawca pozwala sobie zwrócić uwagę Decydentów na wzmiankowaną wyżej problematykę w oparciu o
powołane w komparycji argumenty oraz dane będące w jego posiadaniu, z których wynika, że w niektórych
Urzędach ilość postępowań przetargowych prowadzonych z jednym oferentem - dochodzi do 46 % - sic !
Taka sytuacja musi niepokoić każdego podatnika i wymaga analizy pod kątem wdrożenia ewentualnych procedur
sanacyjnych.

Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy,
uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza próba optymalizacji tego obszaru
wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego - jak argumentowano powyżej.

Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl

§3) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie odnośnych przepisów -
na adres e-mail elektronizacja-urzedow@samorzad.pl

§4) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w
związku z art. 241 KPA, oraz w przedmiocie petycji została udzielona - zwrotnie na adres e-mail elektronizacjaurzedow@
samorzad.pl - w terminach określonych w odnośnych Ustawach. Stosownie do art. 14 § 1 KPA
prosimy o przesyłanie odpowiedzi/informacji - jedynie w formie elektronicznej (bez użycia poczty
konwencjonalnej) pod podany powyżej adres - przypominamy że zarówno Władza Ustawodawca jak i
Wykonawcza szczególną rolę przywiązuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.

§5) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osobą reprezentująca
Podmiot wnoszący petycję jest Prezes Zarządu Adam Szulc.
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: elektronizacja-urzedow@samorzad.pl

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, iż w rzeczonym wniosku powołujemy się na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu niniejszy
przedmiotowy wniosek/wnioski - nie powinny być rozpatrywane w trybie KPA.
W opinii Wnioskodawcy Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma - procedować
nasze wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o
dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach/petycjach często powołujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem
wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia
pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.” - w sensie
możliwości otwarcia procedury sanacyjnej.

Każdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać struktury administracji
samorządowej.

Zatem pomimo formy zewnętrznej - Decydenci mogą/powinni dokonać własnej interpretacji - zgodnie z
brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy “Podmiot Wnoszący Petycję” - w
rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)
Pozwalamy sobie również przypomnieć, że ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej “ (…)
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub
faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w załączeniu stosowne pliki) - choć według aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowości wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek traktujemy
jako próbę usprawnienia organizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania
potrzeb ludności. Do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zawiera on taką samą treść, jak ta która znajduje się w niniejszej wiadomości e-mail. Weryfikacja podpisu i
odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach
WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.

Celem naszych wniosków jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarę istniejących możliwości -
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - głownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych
wniosków - stan faktyczny wymaga wszczęcia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.

Zwracamy uwagę, że Ustawodawca do tego stopnia stara się - poszerzyć spektrum możliwości porównywania
cen i wyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać korupcji w Administracji Publicznej - że nakazał w §6
ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, również wszystkich
niezamówionych ofert, a co dopiero petycji i wniosków optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
przyczyni się z pewnością do większej rozwagi w wydatkowaniu środków publicznych.
Duża ilość powoływanych przepisów prawa w przedmiotowym wniosku, wiąże się z tym, że chcemy uniknąć
wyjaśniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce
w przypadku nielicznych JST.
Jeżeli JST nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawność życia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy się również
upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreślił i uregulował w
art. 63 Konstytucji RP: "Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub
innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1
Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy również o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może być narażony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem
dozwolonych. § 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe
oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom
ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach
skargi lub wniosku."

Eksperci NIK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg
złożonych do WSA, jak również liczba pozwów złożonych do sądów rejonowych, świadczyć może o braku
zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizację tego
prawa utrudniają podmioty zobowiązane do pełnej przejrzystości swojego działania, poprzez nieudostępnianie
wymaganej informacji publicznej" [Protokół pokontrolny dostępny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy
nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz wniosek choć w niewielkim stopniu – przyczyni się do
zwiększenia tych wskaźników.

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji Publicznej - będące
następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania
środków publicznych - z uwzględnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i
transparentności - zatem w pełni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, które bez
ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów - zgodnie z ustawą, świadczących usługi
certyfikacyjne.

 

Skan petycji wraz z odpowiedzią znajduje się w dziale załaczniki

 

 

Ekointerwencja

Zgłoś

Kategorie spraw urzędowych

Urząd
stanu cywilnego
Inwestycje i Infrastruktura Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Ewidencja
ludności

Urząd Stanu Cywilnego w Liszkach

32-060 Liszki 230
(12) 257-65-55
(12) 257-65-65
tel/fax: (12) 280-05-96

Godziny pracy:

 • Poniedziałek 8:00 - 17:00
 • Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:30

Kierownik referatu Paweł Lipowczan budynek nr 230, pok. nr 15

z-ca kierownika Joanna Krupa budynek nr 230,

Strona inwestycji w Gminie Liszki

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 230, pok. nr 4, 14
tel. 12/280-62-34 wew. 534, 543, tel. bezpośredni do referatu: 12 280-62-44

Referat Inwestycji i infrastruktury realizuje zadania z zakresu projektowania i wykonywania inwestycji, modernizacji i remontów gminnych: obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, dróg i mostów. Wydaje warunki na przyłącz do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, uzgadnia i wydaje zgody na wjazdy na drogi gminne. Uzgadnia przejscia z sieciami: wod-kan, gazowymi, teletechnicznymi, elektrycznymi przez działki gminne.Obsługuje zadania związane z transportem publicznym.

Ewidencja ludności: 

Inspektor: Dorota Kuczalska

Zameldowania, wymeldowania obywateli polskich i cudzoziemców 

Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych

 

Inspektor: Teresa Bożek 

Przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych 

Wydawanie zaświadczeń dotyczących dowodów osobistych 

 

Rolnictwo i ochrona
środowiska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Planowanie przestrzenne Ewidencja działalności gosporadczej

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska


32-060 Liszki 230
tel 012/ 280-62-34 wew. 45 i 46 
budynek główny Urzędu Gminy Liszki pokój nr 16 i 17


Kierownik referatu  - inż. Małgorzata Soja


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na uprawę konopi włóknistych, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, dzierżawy i najmu lokali komunalnych, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych.

Godziny pracy:


Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30
Gospodarowanie odpadami
 Kliknij!

 

 

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Kliknij!

 

 

 Ochrona powietrza
Kliknij!
 

 

 

Ochrona Wód
Kliknij!

 

 

Powszechny Spis Rolny 2020
Kliknij!

CZYSTE POWIETRZE WSPÓLNA SPRAWA

Program "Rodzina 500 plus" w Gminie Liszki

GOPS Liszki

32-060 Liszki 1

Kierownik  tel. 012 256-33-08

Pracownicy Socjalni  tel. / fax     012  256-33-08

E-mail:  gops@liszki.pl

Godziny pracy:           Pon.      8.00-17.00

                         Wt.-Czw. 7.30-15.30

                            Pt.           7.30-14.30

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"  tel. 503 146 262
lub  (12) 256 10 63

Godziny prezyjęć   : Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenia wychowawcze  " 500 +"

.poniedziałek - od 8.00 do 17.00,

wtorek i środa - od 8.00 do 14.00,

czwartek – dzień wewnętrzny (stron nie przyjmujemy),

piątek -   od 8.00 do 14.00.

POMOC SPOŁECZNA

            Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, przysługuje osobom i rodzinom z powodu przyczyn, do których należą:

 • ubóstwo
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach udziela pomocy w formie:

PIENIĘŻNEJ:

- zasiłków stałych

- zasiłków celowych (w tym specjalnych)

- zasiłków okresowych

- i innych przewidzianych ustawą

NIEPIENIĘŻNEJ:

- praca socjalna

- składki na ubezpiecznie zdrowotne

- sprawienie pogrzebu

- interwencja kryzysowa oraz poradnictwo

- dożywianie dzieci w szkołach

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

- pobyt w domu pomocy społecznej

- asystent rodziny

- i innych przewidzianych ustawą

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY:

Podstawowym obowiązującym kryterium do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej jest spełnienie przesłanki art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 204 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015r., poz. 163 ze zmianami). Powołany artykuł mówi o kryteriach dochodowych, które wynoszą odpowiednio:

od 01.10.2015r.

- na osobę samotnie gospodarującą -  634 zł

- na osobę gospodarującą w rodzinie - 514 zł

- kryterium na osobę w rodzinie w wys. 150% do uzyskania świadczenia niepieniężnego w postaci dożywiania dziecka w szkole - 771 zł

- dochód z gospodarstwa rolnego o pow. powyżej 1 h przeliczeniowych - 288 zł

                                                                                                             KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

 Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu.

Karta przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze mają  możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wykaz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także rodzicowi lub małżonkowi rodzica, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Natomiast prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia następujące wymagania: 1) wiek do 18. roku życia, 2) wiek do ukończenia 25. roku życia – gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, 3) bez ograniczeń wiekowych – gdy dzieci legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wzory wniosków o przyznanie Kart oraz załączników dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liszkach pok. 7 lub na stronie poniżej . W razie pytań, informacji można uzyskać pod nr tel 12 256 33 08 w. 27. Ponadto informacje na temat Kart dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Ponadto informujemy, iż członkowie rodzin wielodzietnych (rodzice lub pełnoletnie dzieci), które złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (tradycyjnej) przed 31.12.2017 r., mogą ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny także w formie elektronicznej – jeśli złożą wniosek o przyznanie Kart w tej dodatkowej formie do dnia najpóźniej w dniu 31.12.2019 r., nie zostanie pobrana opłata (aktualnie wynosząca 9,21 zł za jedną Kartę).

Druki Wnisoku oraz Oświadczeń GOPS Liszki 1 pok.7

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2019)

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w następujących godzinach :

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek          8.00-15.00
Środa            8.00-15.00
Czwartek      dzień wewnętrzny
Piątek           8.00-14.00

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania z upoważanienia Wójta gminy:

- świadczenia rodzinne

- fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca „Programu 500+”

Dział Świadczeń Wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach informuje:

1. Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można składać
od dnia 01.08.2017 r.

2.  Dla zachowania ciągłości prawa do świadczenia wychowawczego wnioski należy złożyć do 31.10.2017 r.  

3. Wnioski będzie można składać osobiście w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach lub drogą elektroniczną.

4. Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanymi zmianami prawnymi zostaną zmienione wzory wniosków o świadczenie wychowawcze. Informacje o możliwości pobrania wniosków na nowy okres świadczeniowy zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy Liszki w najbliższym czasie.

5. Wskaźnik dotyczący przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2016 r. ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego będzie znany pod koniec września 2017 r. Jest on konieczny do uzupełnienia przez wnioskodawcę posiadającego ponad hektar przeliczeniowy gruntów rolnych załącznika nr 2 do wniosku.

 

Planowanie przestrzenne

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
Kierownik referatu: Michał Korbiel
budynek 94, pok. nr 4
tel. 12/280-62-42
 
Sprawy:
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana i przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek w planach zagospodarowania i studium
- opiniowanie wstępnych projektów podziałów działek w zakresie zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy

Gminny Portal Mapowy: http://www.portal.gison.pl/liszki/

Referat Społeczno-Administracyjny
Kierownik referatu: Eugeniusz Kozioł

Ewidencja Działalności Gospodarczej: Karolina Domagała
budynek nr 94, pok. 2
tel. (12) 280-62-34, 280-62-41 wew
. 559
tel. bezpośredni: (12) 257-65-59

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 13:30

Sprawy:

- wydawanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zmianie wpisu oraz innych danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o zawieszenie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wydawanie wniosków o wznowienie wykonywania Działalności Gospodarczej

- wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej

- wydawanie i cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

- naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Ważne terminy:

 

Składanie oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok

do 31 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat za poszczególne raty:

- 31 stycznia

- 31 maja

- 30 września

 

Konto bankowe:
 Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach:
 77 8591 0007 0210 0000 0068 0003

 

Druki do pobrania:

- Wnioski CEIDG odnośnik (na dole strony)

- Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych

- Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 r. można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

Przewodnik Przedsiębiorców korzystających z środowiska (Przygotował i opracował Departament Środowiska - aktualizacja z 1 marca 2017roku)

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców (Przygotowało i opracowało Ministerstwo Cyfryzacji - maj 2018)

Geodezja Podatki
i opłaty
Zgłoś problem w gminie Inne

Geodezja

Kontakt:
poniedziałek 8.00 - 17.00
od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
piątek 7.30-14.30
budynek 94, pok. nr 3
tel. 12/280-62-34 wew. 57
 
Sprawy:
- podziały nieruchomości (działek)
- rozgraniczenia nieruchomości
- akty własności ziemi
- numeracja porządkowa budynków
- sprzedaż działek gminnych
- służebności gruntowe

Wójt Gminy Liszki zawiadamia, że z dniem 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego na który dotychczas dokonywano wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu czynszu mienia komunalnego opłaty z tytułu użytkowania wieczystego , opłaty z tytułu wykupu działki Gminnej, opłaty za drewno opałowe oraz inne opłaty. Uprzejmie informujemy że każdemu płatnikowi przydzielono indywidualny numer rachunku bankowego.

Referat Finansowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
budynek nr 230, pok. 5
tel. (12) 280-62-34, 280-62-43

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
30,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc - selektywna zbiórka odpadów
29,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- selektywna zbiórka odpadów- właściciel kompostuje odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne
60,00 zł / mieszkaniec/ miesiąc- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
100,00 zł / rok/ dom letniskowy- selektywna zbiórka odpadów
200,00 zł /rok/ dom letniskowy- podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Termin składania deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację Wójtowi Gminy Liszki o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
-14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
-oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości zgodnie zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2018 r., poz. 1454)

Właściciel nieruchomości obowiązany jest wpłacić obliczoną w deklaracji opłatę, bez wezwania w kasie UG Liszki lub na właściwy rachunek Gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku opłaty.

Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku uiszcza się w terminie do 30 września każdego roku.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1. Do 30 marca
2. Do 30 czerwca
3. Do 30 września
4. Do 30 grudnia

Wpłat od 2017 roku mieszkańcy dokonują na indywidualne konto każdego płatnika, które jest wygenerowane przez tutejszy organ podatkowy i dostarczane Państwu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wpłat dokonywać można również za pośrednictwem poczty:  z zaznaczeniem w tytule wpłaty: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane  są odpady i wskazaniem okresu  za jaki uiszczana jest wpłata.

Wpłat dokonywać można także w kasie tutejszego Urzędu Gminy Liszki w godzinach:
 8:30 - 15:45  -  poniedziałek
 8:00 – 14:00  - od wtorku do czwartku
 8:00 - 13:00 - piątek

Podmiot opłaty
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

UWAGA: Zmiana właściciela wiąże się z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez aktualnego i poprzedniego właściciela - w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany

 

DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja na podatek rolny
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja w sprawie podatku leśnego
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od nieruchomości
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* Załacznik do deklaracji DT-1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Informacja o gruntach dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
* Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Informacja o lasach do podatku leśnego dla osób fizycznych
* Załącznik do informacji o lasach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
* Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
* Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Uchwała Nr XIV/156/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Uchwala Nr XIV/157/2019 z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Liszki

 

 

Z tego słynie
Gmina Liszki
Perfekcyjnie
wypiekany
chleb
Kukiełka
Jedyna
i niepowtarzalna
kiełbasa
Lisiecka

Urząd Gminy Liszki

Liszki 230, 32-060 Liszki

Pokaż na mapie

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 8:00 - 17:00

od wtorku do czwartku 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:30